Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w KOLONII

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 14578 z pózn. zm.).
3) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),
5) Statut Szkoły Polskiej im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,
6) Zarządzenie kierownika Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Kryteria rekrutacji:
1) do Szkoły Polskiej, zwanej dalej SPL mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi – jeżeli SPL posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do SPL jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu:
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkól Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPL oraz wymaganej dokumentacji:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią:
a) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.kolonia.orpeg.pl)
b) wniosek o przyjęcie dziecka do SPL – załącznik nr 1,
c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3 i 4,
e) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.
Zaświadczenie składa sie raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,
2) kierownik SPL ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnoksztalcacego w SPL na kolejny rok szkolny na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,
3) rekrutacja uczniów do SPL rozpoczyna się 1 czerwca, a kończy się 30 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik,
4) w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPL, tj. wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów.
2) kierownik SPL może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPL. Pracami komisji kieruje kierownik SPL. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPL,
3) do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, weryfikowanie znajomości języka polskiego przez dziecko oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
4) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego,
5) o przyjęciu do szkoły decyduje :
a) kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.
b) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki (zweryfikowana w czasie rozmowy wstępnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną)
6) przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2020-21 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPL.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
3) do dnia 30 czerwca kierownik SPL jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPL, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPL,
5) w SPL, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4. W przypadku przyjęcia ucznia do SPL, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPL.

5. W przypadku wolnych miejsc, w SPL prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3
Harmonogram rekrutacji
Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki SPL:
1) do 25 kwietnia – wydanie przez kierownika SPL zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
2) do 30 maja – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPL i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) do 15 sierpnia – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnoksztalcacego w SPL (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
4) od 1 września do 7 września – rozmowa weryfikująca znajomość przez dziecko języka polskiego.
5) do 20 sierpnia – ogłoszenie wyników rekrutacji ( poinformowanie e-mailem rodziców o przyjęciu dziecka, bądź umieszczeniu na liście rezerwowej).
6) do 31 sierpnia potwierdzenie rodzica , że dziecko będzie uczęszczało do szkoły.
7) od 15 września do 30 września – rekrutacja uzupełniająca.
8) do 30 września – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.