Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej im Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej im Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Pulińska-Meryng.
 • E-mail: kolonia@orpeg.pl
 • Telefon: +49 221 38 49 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ORPEG
 • Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, Polska
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres szkoły: Fuchskaulenweg 1, 50999 Kolonia, Niemcy,

Wejście do budynku jest od ulicy Fuchkauenweg 1.

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Do szkoły prowadzą strome schody.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W sekretariacie szkoły jest osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.

Szkoła nie zapewnia dostępu do usług tłumacza migowego.