REKRUTACJA Załączniki nr 1234

Załącznik nr 2

Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii


Wypełnia rodzic

Dane osobowe dziecka

Imię (imiona) i nazwisko

 

Narodowość *

1)      polska

2)      inna (proszę wpisać, jaka)…………………………………………

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL/ seria i numer paszportu dziecka

 

Pełna nazwa i adres szkoły, w której uczeń spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki

 

Klasa szkoły lokalnej, do której uczęszcza dziecko

 

Adres zamieszkania dziecka w Polsce

Ulica, nr domu, nr lokalu

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Gmina

 

Województwo

 

Adres zamieszkania dziecka w kraju pobytu

Ulica, nr domu, nr lokalu

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Region

 

Dane rodzica dziecka

Imię i nazwisko rodzica - MATKI

 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż dziecka)

 

 

Telefon kontaktowy (stacjonarny i komórkowy)

 

 

e-mail

 

 

Imię i nazwisko rodzica - OJCA

 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż dziecka)

 

 

Telefon kontaktowy (stacjonarny i komórkowy)

 

 

e-mail

 

 

 

*niepotrzebne  skreślić

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe.

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów szkolnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca

 

 

2.     W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice zostaną natychmiast powiadomieni przez SPK.
W takim przypadku zobowiązuję się do przybycia do SPK w możliwie najszybszym czasie.

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca

 

 

3.     Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej SPK, w materiałach prasowych oraz wszelkich publikacjach SPK w trakcie nauki dziecka w SPK.

(podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych; art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach powszechnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik 1

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

                                                                                                                                             Kolonia, dnia ……………..........

Dane rodzica:

imię i nazwisko: ……………….......................
nr i seria dok. tożsamości: …………………...................
adres zamieszkania (za granicą): …………..................

 

Kierownik
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Królowej Rychezy

przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* …………………………………………………………………….. do klasy  …..... Szkoły Podstawowej/Gimnazjum/Liceum Ogólnokształcącego* w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im Królowej Rychezy przy konsulacie Generalnym RP w Kolonii w roku szkolnym 20…..../20………

 

……………………………………………….
(podpis rodzica)

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik 4

Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko
obowiązku szkolnego/obowiązku nauki

 

                                                                                                                                             Kolonia, dnia …………….

 

Dane rodzica:

imię i nazwisko: ………………..
nr i seria dok. tożsamości: …………………
adres zamieszkania (za granicą): ………….

Kierownik

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

im. Królowej Rychezy

przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………..................... (imię i nazwisko dziecka), spełnia obowiązek szkolny /obowiązek nauki* w ......................................................................................................................................................... (pełna nazwa i adres szkoły).

(Oświadczenie składa się raz podczas przyjęcia dziecka do szkoły.)

 

 

……………………………………………….
(podpis rodzica)

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

AnhangGröße
PDF icon REKRUTACJA Załączniki nr 1234.pdf135.67 KB